Gelir Gider Tablosu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Gelir gider tablosu, bir şirketin belirli dönemlerde elde ettiği kazançlarla yaptığı harcamaları gösteren veriler bütünüdür. Tablo; işletmenin mali performansını değerlendirmek, kâr  durumunu analiz etmek ve finansal açıdan daha iyi kararlar alması adına büyük bir önem arz eder. Gelir gider tablosu, bir işletmenin belirli dönemlerde elde ettiği gelirleri ve yaptığı harcamaları gösterir. Bu tablo, firmanın mali performansını analiz etmeye ve finansal kararlar almaya yardımcı olur. Tablo hazırlarken ilk olarak tüm gelir kalemleri ve kaynakları detaylı bir şekilde belirlenerek kaydedilir. Ardından işletmenin faaliyetleri sırasında oluşan giderler, gruplandırılarak listeye eklenir. Gelir ve giderlerin netleştirilmesi sonucunda işletmenin net kâr ya da zarar durumu ortaya çıkar. 

Gelir Gider Tablosu Nedir?

Gelir tablosu, herhangi bir işletmenin önceden belirlenen hesap dönemi süresince elde ettiği kazançlarla gerçekleştirdiği finansal işlemleri detaylı ve sistematik olarak gösteren veridir. Gelir tablosu, işletmenin mali performansını değerlendirme hususunda ve geleceğe yönelik stratejik kararlar alma konusunda önemli bir araç olarak kullanılır. 

Gelir Gider Tablosu Neden Önemlidir?

Bir işletmenin mali durumunu anlamak ve yönetmek için gelir gider tablosu elzem bir araçtır. Elde edilen veriler, bir firmanın belirli dönemdeki gelirlerini ve giderlerini ayrıntılı şekilde gösterir. Gelirler, satış ve hizmet kazançlarına kadar pek çok alanı bünyesinde dahil eder. Gider, bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yaptığı harcamalardır. Maliyetler arasında malzeme alımları, personel maaşları, kira ve pazarlama giderleri gibi çeşitli kalemler yer alır. Gider yönetimi, işletmenin kâr oranını doğrudan etkileyen bir kıstastır. Bu nedenle giderlerin dikkatli bir şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi kritik bir husustur.

Gelir gider tablosu, işletme sahiplerine ve yöneticilere finansal durumu anlık olarak görmenin yanı sıra analiz etme olanağı da tanır. Tablo sayesinde hangi faaliyetlerin kazançlı olduğunu hangilerinin ise zarar ettiğini tespit etmek mümkündür. Ayrıca gelirlerin ve giderlerin dengesi, işletmenin sürdürülebilirliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Eğer giderler, gelirlerden fazla ise işletme zaman içinde mali zorluklarla karşılaşabilir. 

Gelir gider tablosu, işletme sahiplerine ve yöneticilere finansal durumu analiz etme ve hangi faaliyetlerin kâr, hangilerinin zarar ettiğini belirleme olanağı tanır. Gelir ve giderlerin dengesi, işletmenin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Mali durumları gözden geçirirken gelir gider tablosu, işletmelere geleceğe yönelik stratejik planlar yapma hususunda rehberlik eder. Yatırım yapılacak alanları belirlemek, maliyetleri düşürme yollarını araştırmak ve verimliliği artırmak için kâr zarar tablosu üzerinden elde edilen veriler kullanılır. Ayrıca potansiyel yatırımcılar ve bankalar için de önemli bir değerlendirme aracıdır. 

Gelir Gider Tablosu Çeşitleri Nelerdir? 

Gelir tabloları, hesap ve rapor tipi olarak iki kategoriye ayrılır. Hesap tipi gelir tablosu, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayanarak hazırlanır. İşletmenin gelirleriyle giderlerini ayrıntılı olarak gösterir. Buna karşılık rapor tipi gelir tablosu ise yönetim raporlaması için kullanılır. Firmanın belirli bir dönemde elde ettiği gelir ve giderleri özetler. 

Gelir gider tablosu, firmanın mali durumunu gözden geçirmek ve geleceğe yönelik stratejik planlar yapmak için rehberlik eder. Bu tablo, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma yollarını belirlemeye yardımcı olur.

Gelir Gider Tablosunda Yer Alan Kalemler

Bir şirketin gelir tablosu, mali performansı gözden geçirmek için önemli bilgiler sunar ve çeşitli önemli kalemlerden oluşur. Aşağıda gelir tablosunun kalemlerine dair bazı bilgilere yer verilmiştir:  

 • Brüt satışlar
 • Satış indirimleri
 • Net satışlar
 • Satış maliyetleri
 • Faaliyet giderleri
 • Faaliyet kâr  ve zararları
 • Olağandışı kâr ve zararlar

Kalemler, net gelir ve elde edilen kazanç oranlarıyla ilgili önemli bilgiler sağlamak için tablolarda ayrıntılı olarak gösterilir. 

Gelir Gider Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosu, mali verilerin temel ilkelerine dayanarak düzenlenir. Veriler, işletmenin ana faaliyetlerinden elde edilen kazanımları, sürekli olan diğer normal kazançlarını ve süreklilik göstermeyen gelirleri ayrı bir şekilde gösterir. Bunun yanı sıra gelir tablosunun hazırlanmasında belirli prensipler dikkate alınır. 

Prensipler; satışların, gelirlerin, satış maliyetlerinin, giderlerin, kâr ve zarar hesaplarının ve işletme faaliyetlerinin dönemsel sonuçlarının düzenli bir şekilde sınıflandırılmasını, sunulmasını sağlamayı amaçlar. 

Gelir Gider Tablosu Analizi Nasıl Yapılır?

Tablo analizinde ilk olarak gelir kalemleri incelenir. Gelirlerin kaynaklarına göre analiz edilmesi, işletmenin ana kazanç kaynaklarını ve ne kadarının işletmeye katkı sağladığını belirlemeye yardımcı olur. Gelir gider tablosu analizinde bir diğer adım, işletmenin harcamalarının detaylı bir şekilde incelenmesidir. 

Gelir tablosu, işletmenin mali performansını göstermek için önemli bilgiler sunar. Bu tablo; brüt satışlar, net satışlar, faaliyet giderleri, kâr ve zarar gibi çeşitli önemli kalemlerden oluşur.

Harcamalar; üretim maliyetleri, personel maaşları, pazarlama ve kira giderleri gibi kalemlerden oluşur. Giderlerin işletmenin gelirleriyle doğru orantılı, kârlılık ve verimlilik açısından önemli bir göstergedir. Ayrıca harcamaların ne kadarının değişken ve sabit olduğunun belirlenmesi, işletmenin mali yapılanmasının yanı sıra finansal riskleri hakkında da detaylı bilgiler sağlar. 

Gelir Gider Tablosu ile Bütçe Yönetimi

Gelir ve gider tablosu, bir bireyin ya da kurumun mali durumunu net bir şekilde göstererek finansal gidişatını değerlendirmek için önemli bir basamak oluşturur. Tablonun oluşturulması, düzenli gelir ve harcamaların detaylı bir şekilde kaydedilmesini gerektirir. Gelirler, bütçenin ne kadarını oluşturduğunu, hangi kaynaklardan geldiğini gösterirken giderler, kazançların nasıl dağıldığını ve hangi alanlarda harcama yapıldığının daha net bir şekilde incelenmesine olanak tanır. 

Gelir gider tablosu, işletmenin finansal verilerini sınıflandırarak düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunar. Bu tablo, doğru mali kararlar almak için önemli bir araçtır ve işletmenin uzun vadeli başarısı için büyük bir öneme sahiptir.

Gelir gider tablosu doğru şekilde yönetildiğinde mali hedefler belirlemek ve amaçlara ulaşmak için elzem bilgileri beraberinde getirir. Örneğin; gereksiz harcamaları belirleyerek tasarruf politikaları ortaya çıkarabilir ya da işletmenizin yararına olacak gelir artırma stratejileri geliştirebilirsiniz. Bütçe yönetimi kapsamında tablo, düzenli olarak güncellenmeli ve analiz edilmelidir. Bu sayede mali durumu sürekli olarak izlemek ve gerektiğinde güncellemeler yapmak mümkün olur. 

Gelir Gider Tablosu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doğru bir gelir gider tablosu hazırlamak, işletmenin yöneticilerine ve paydaşlarına önemli bilgiler sunar. Tablo hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları aşağıda inceleyebilirsiniz:

 • Gelir gider tablosu, işletmenin brüt ve net gelirini şeffaf bir şekilde göstermelidir.  
 • Giderlerin, tablo üzerinde detaylı şekilde listelenmesi gereklidir. Personel maaşları, kira maliyetleri, tedarikçi ödemeleri gibi ana gider kalemleri, ayrıntılı olarak belirtilmeli ve her birinin işletme performansına etkisi analiz edilmelidir. 
 • Gelirlerin hangi kaynaklardan geldiği net bir şekilde belirtilmelidir. Satış, kira ve faiz gelirleri gibi farklı kazanç kaynakları ayrı olarak gösterilmelidir. Ayrıca her birinin işletme gelirine olan katkısı değerlendirilmelidir. 
 • Geçmiş dönemlere ve planlanan hedeflere yönelik karşılaştırmalar yapılmalıdır. 
 • Gelir gider tablosu, ilgili muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.  
 • Gelir tablosu hesapları doğru bir şekilde yapılmalı ve elde edilen verilerin tutarlı olduğundan emin olunmalıdır. 

Tablonun doğru ve anlaşılır bir şekilde hazırlanması, işletmenin uzun vadeli başarısı için büyük bir öneme sahiptir.